Ochrana osobních údajů

Z platné právní úpravy zákona č.101/2000 Sb  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařížení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25 května 2018, pro mě vyplývá řada povinností týkajicích se ochrany Vašich osobních údajů.

Věřte, že na jejich plněni kladu maximální důraz a již nyní  Vám přináším následujicí nějdůležitější informace týkajicí se zpracováním Vášich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracovávám ?

Ve Vašem případě zpracovávám následujicí osobní (obecné a organizační) údaje :
 • jméno a přijmení
 • IČ a DIČ
 • údaj o tom, zda plátcem DPH, či níkoli
 • adresa trvalého pobytu + adresa doručování (je-li odlišná)
 • číslo účtu+nazev banky
 • telefonni a e-mailové spojení
 • údaj o statě, jehož jste daňovým rezidentem

         Citlivé osobní údaje :

 • informace o Vašem zdravotním stavu (údaje klient hlási ústně před poskytnutim regeneračni služby). Informaci o zdravotním stavu nikam nezapisuji, nikam neukládám. V případě kontraindikace poskytnuti služby je odmitnuto dle odstavce 7 Podmínek studia (více v sekci Podmínky).
 • Citlívé údaje poskytnuté v rámcí poskytování služeb jsou chráněny i povinností mlčenlivostí.
2. Na základě čeho, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracovávám ?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je DOBROVOLNÉ, bez něj by však nebylo možné uzavřít ani plnit smlouvu mezi Vámi a mnou ani plnit povinností vyplývajicí z výkonu správy práv na základě zákona. 

Vaše osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám . Osobní údaje jsou užívany pouze pro činnost provozovatele služeb.

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté ústně budou zpracovávány manuálně.

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených skřinich, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovýmí hesly. Dokumenty které podlehájí archivaci je archivovány v souhladu s právnímy předpisy ČR.
Dokumenty, které archivaci nepodlehájí jsou skartovány na skartovacím zařízení v průběhu roku .

3. Vaše práva dle platné právní úpravy

Ráda bych Vás informovala, že dle platné úpravy ochrany osobních údajů máte následujicí práva :

 • právo přistupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracovávám,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádím zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat mě o vysvětlení , a požadovat odstranění takto vzníklého stavu,
 • právo na výmaz osobních údajů, popřipadně omezeni jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených plátnou právní úpravou,
 • kromě výše uvedeného máte právo podát stižnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro oschranu osobních údajů.
4. Povinností firmy

Správce (ja ) musí ohlásit únik či ohrožení zabezpečeni osobních dat ÚOOÚ a dotčenou fyzickou osobu (klienta) nejpozdeji do 72 hodin od okamžiku , kdy o incidentu dozvěděl .

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů , Vašich připomínek ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na mě můžete obrátit přímo na adrese provozovny: LH-studio, Veveří 9, 602 00 Brno (dle telefonícké domluvy).

 

Informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů Vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.