Obchodní podmínky  LH-studio

           Aktualizované podmínky najdete na  https://lh-studio0.webnode.cz v sekci PODMÍNKY. 

 

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a regeneračních služeb ve LH-studio, IČ: 01063944 Lyudmylou Herman (dále jen provozovatel), na adrese Veveří 456/9 , Brno 602 00, a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

2.  Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů o odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

3.  Při nákupu dárkového poukazu, permanentky,  telefonickém objednání či on-line rezervací poskytovaných služeb projevuje klient svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele. 

4. Termín poskytnutí služby je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky na tel.: 605 357 140 . Dohodnutý termín je pro klienta závazný. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas a prostor na poskytovanou službu a předepsanou temperaci studia. Pokud klient na dohodnutý termín nedojde, služba se považuje za využitou. Hodnota zaplacené služby je nevratná. 

5.  Klient může předem telefonicky či SMS zrušit svoji rezervaci na danou službu. Nejpozději ovšem do 48 hodin telefonicky (nebo SMS)  před zahájenim služby. Pokud tak neučiní, služba se považuje za využitou.  Při pozdějším přeobjednání bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby, případně bude rovnou odečten celý vstup z permanentky či hodnoty dárkového poukazu.

6.  Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude poskytunuta služba ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Při pozdějším příchodu bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

7.  Poskytované služby mohou být odmítnuty pokud se:

  • klient se dostaví na poskytovanou službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění;
  • klient se dostaví na poskytovanou službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek;
  • klient se dostaví na poskytovanou službu se zdravotními problémy, které jsou v kontraindikaci s poskytovanou službou;
  • klient se dostaví na poskytovanou službu v nevyhovujícím hygienickém stavu;
  • klient se během telefonického objednávání vyjadřuje nepřístojným způsobem

           Poskytované služby mohou být předčasně ukončeny, pokud se:

  • během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění;
  • během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek;
  • během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů;
  • během poskytování služby bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

8.  Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů a jiných zvířat, ve studiu není čekárna.

9.  Studio poskytuje standardní časový komfort. S ohledem na ostatní klienty studia se očekává odchod každého klienta do 10-ti minut po skončení služby.

10.  Osobní věci a cennosti si klienti odkládají v místech prováděné služby. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před zahájením služby, během služby i po ukončení služby neručí.

11.  Klient je před poskytnutou službou srozumitelně obeznámen s poskytovanou službou, je informován o zdravotních rizicích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně najevo svůj informovaný souhlas k masáži nebo podepíše informovaný souhlas s provedením masáži .

12.  Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech . Všechny ceny jsou konečné, provozovatel je neplátcem DPH. Provozovatel vystavi fakturu (účtenku) za poskytnuté služby.

13.  Reklamaci je klient povinen uskutečnit bezprodleně. Reklamace musí věrohodně souviset s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

14. Pokud pojde ke sporu mate právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.

15.  U dárkového poukazu s uvedenou hodnotou lze přesný druh a rozsah poskytovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením poskytované služby. Popis jednotlivých služeb najde klient na webových stránkách studia : www.lh-nehtiky.cz.

16.  Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou hodnotou, nebo na konkrétní druh poskytované služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

17.  Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho platnosti.  Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

18. Při nakupu dárkového poukazu na dálku klientu bude zaslán digitální odsah ve formatu pdf na sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové správy.  Klient se zavazuje neposkytnout obsah dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským přávem a není možne je bez mého výslovného souhlasu dále šiřit nebo umožnít jeho užití dalšími osobami.

19.  Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny pracovníka studia.

20. Osobní a citlívé údaje klienta jsou považovány za důvěrné informace a nejsou poskytnuty třetím osobám.  Osobní údaje jsou užívány pouze pro činnost provozovatele.

21. Klient souhlasí se spracováním svých osobních údajů: jméno a přijmení, telefonní číslo, informace o zdrávotním stavu , přip. E-mail, danové IČ.

22. Osobní ůdaje ponechane po dobu poskytnuti služby.

23. Klient souhlasí že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních ůdajů.

24. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostránně měnít, pro klienta však vždy platí text podmínek účinný v okamžiku objednávky. Tento text ve formatu PDF obdzíte jako přílohu mailu potvrzujicího objednávku, jde-li o objednávky zaslané postřednictvím prostředku komuníkace na dálku.

25. Toto zněni VOP je účinné od dne 25.01.2019.